മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പിച്ചി Edit
നാമം
    പിച്ചിച്ചെടി
    jasmine plant


പിച്ചി Edit
    പിച്ചുക.


പിച്ചി Edit
ക്രിയ
    പിച്ചുക എന്നതിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം


Entries from Datuk Database

പിച്ചി3(-):: "പിച്ചുക" എന്നതിന്‍റെ ഭൂതരൂപം.
പിച്ചി1(നാമം):: പിച്ചകം
പിച്ചി2(നാമം):: പിച്ചുള്ളവള്‍, ഭ്രാന്തി
പിച്ചി2(നാമം):: ഒരു പിശാചിക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ muller, offal, predispose, പ്രലേപകം, ബഹൂക്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean