മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പിച്ചക്കാരന്‍ Edit
നാമം
    യാചകന്‍, ഭിക്ഷു, തെണ്ടി
    beggar


Entries from Datuk Database

പിച്ചക്കാരന്‍(നാമം):: ഭിക്ഷു, തെണ്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cliche, engross, balance sheet, അധരീഭവിക്കുക, ബീജോര്‍വ്വി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean