മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാവനി Edit
നാമം [സ്ത്രീലിംഗം] (ഏകവചനം)
    പരിശുദ്ധ
    purity


പാവനി Edit
നാമം
    തുളസി


പാവനി Edit
നാമം [സ്ത്രീലിംഗം] (ഏകവചനം)
    പശു
    cow


പാവനി Edit
നാമം
    ഗംഗ.
    Ganges.
Base: Sanskrit


പാവനി Edit
നാമം
    കടുക്ക


പാവനി Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ഹനുമാൻ


Entries from Datuk Database

പാവനി1(നാമം):: പരിശുദ്ധം
പാവനി1(നാമം):: തുളസി
പാവനി1(നാമം):: പശു
പാവനി1(നാമം):: ഗംഗ
പാവനി1(നാമം):: കടുക്ക
പാവനി2(നാമം):: ഹനുമാന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകന്പന്‍, ഇരിക്കക്കട്ടില്‍, ചീകീട്, യദു, വൈകാരികം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean