മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാവകി Edit
നാമം [സ്ത്രീലിംഗം] (ഏകവചനം)
    അഗ്നിയുടെ ഭാര്യ.
    Wife of Agni.
Base: Sanskrit


പാവകി Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    സുബ്രഹ്മണ്യന്‍.
    Lord Subrahmanya.
Base: Sanskrit


പാവകി Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    സരസ്വതി
    Goddess Saraswathi


Entries from Datuk Database

പാവകി1(നാമം):: അഗ്നിയുടെ ഭാര്യ
പാവകി1(നാമം):: സരസ്വതി
പാവകി2(നാമം):: സുബ്രഹ്മണ്യന്‍
പാവകി2(നാമം):: സുദര്‍ശനന്‍ എന്ന മുനി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ have kittens, അമ്പുമാരി, അപധാവനം, അകൗടുബ, വിപ്രകാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean