മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാലനം Edit
നാമം
    രക്ഷിക്കല്‍, രക്ഷ
    protection,


പാലനം Edit
നാമം
    നിറവേറ്റൽ


Entries from Datuk Database

പാലനം(നാമം):: രക്ഷിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hornet, ചളി, മേഹഘാതിനി, അരത്നി, അനാക്രമണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean