മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പായണ്ടി Edit
നാമം
    ജാമ്യം
    security
Base: English


പായണ്ടി Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    പകിടശാല കാക്കുന്നവൻ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crisp, അമരോപമ, ആത്മോദയ, ചലച്ചിത്രം, വാങ്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean