മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാപിഷ്ഠന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    കൊടും പാപി
    terrible sinner


Entries from Datuk Database

പാപിഷ്ഠന്‍(നാമം):: വലിയ പാപി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scandalous, അസികോശം, അനുസരന്‍, പതംഗ, പീടികവാണിഭം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean