മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാപഭാക് Edit
    പാപമുള്ളവന്‍
    having sin


Entries from Datuk Database

പാപഭാക്(നാമം):: പാപം ഉള്ളവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ neutrality, unavoidable, അനന്താസനന്‍, അചലാധിപന്‍, കാലമാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean