മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാഥാരം Edit
    കടല്‍, ആപത്ത്
    sea, danger


Entries from Datuk Database

പാഥാരം(നാമം):: കടല്‍
പാഥാരം(നാമം):: രണ്ടുതീരങ്ങള്‍ക്കുമിടയിലുള്ള സ്ഥാനം
പാഥാരം(നാമം):: ആപത്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ haft, protege, അനുച്ചാരകന്‍, യോഗിത, വക്ത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean