മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാത്രവാന്‍ Edit
    പാത്രത്തോടുകൂടിയവന്‍
    a person with a vessel


Entries from Datuk Database

പാത്രവാന്‍(നാമം):: പാത്രത്തോടുകൂടിയവന്‍ (യോഗ്യനായ എന്നയര്‍ഥം ഇതിനില്ല)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grandeur, relevantly, മുയല്‍ക്കൊമ്പ്, മുഖമണ്ഡപം, അഭ്രകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean