മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാത്രകം Edit
    ചെറിയ പാത്രം
    small vessel


Entries from Datuk Database

പാത്രകം(നാമം):: ചെറിയ പാത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ could, മക്കച്ചോളം, വിഷയസുഖം, അന്യോന്യ, ആജ്ഞാപനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean