മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാതിക്കാരന്‍ Edit
    വസ്തുവിന്റെയോ വിളവിന്റെയോ പകുതിയ്ക്ക് അവകാശമുള്ളവന്‍
    one who has the, right on the half portion of property or yield


Entries from Datuk Database

പാതിക്കാരന്‍(നാമം):: വസ്തുവിന്‍റെയോ വിളവിന്‍റെയോ പകുതിക്ക് അവകാശമുള്ളവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ harry, nor, protestant, യോന്യാവരണം, അര്‍ച്ചിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean