മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാട്ടിലാക്കുക Edit
    സ്വാധീനിക്കുക
    to influence


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ static electricity, ചൊല്‍നായിക, വൈശസ്ത്രം, മാന്തര്‍, അരാജകത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean