മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാട്ടന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    മുത്തച്ഛന്‍, ബന്ധുവായ വൃദ്ധന്‍
    grandfather,an old relative


Entries from Datuk Database

പാട്ടന്‍(നാമം):: മുത്തച്ഛന്‍, ബന്ധുവായ വൃദ്ധന്‍ (സ്‌ത്രീ.) പാട്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bauxite, nut, spouse, truck, അഹ്നായ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean