മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാടേ Edit
വിശേഷണം
    പൂര്‍ണ്ണമായി, സംശയമില്ലാതെ
    completely, without doubt


Entries from Datuk Database

പാടേ(അവ്യയം):: പൂര്‍ണമായി, മുഴുവനെ
പാടേ(അവ്യയം):: സംശയമില്ലാതെ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pacifist, vie, അഖാദനം, ഇക്ഷുശരന്‍, മുഴുമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean