മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാങ്ക് Edit
വിശേഷണം
    പാഴായ
    useless


പാങ്ക് Edit
നാമം
    സ്ഥിതി


Entries from Datuk Database

പാങ്ക്(നാമം):: സ്ഥിതി
പാങ്ക്(നാമം):: അവസരം
പാങ്ക്(നാമം):: മണ്ഡപം
പാങ്ക്(വിശേഷണം):: പ്രയോജനരഹിതമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aperture, consign, resuscitate, cerebrum, അലസാലാപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean