മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാക്ഷിക Edit
    പക്ഷം സംബന്ധിച്ച
    pertaining to a party


പാക്ഷിക Edit
വിശേഷണം
    ഐച്ഛികമായ


Entries from Datuk Database

പാക്ഷിക(വിശേഷണം):: പക്ഷം സംബന്ധിച്ച
പാക്ഷിക(വിശേഷണം):: കക്ഷിയിലുള്ള
പാക്ഷിക(വിശേഷണം):: ഇഷ്ടംപോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ audition, അഞ്ചഗ്നികള്‍, അര്‍ദ്ധഭാസ്കരന്‍, അശ്മാവ്, അംശല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean