മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാകു Edit
    പാചകന്‍
    cook


പാകു Edit
നാമം
    ബാഹു


പാകു Edit
നാമം
    ഭാഗം


പാകു Edit
നാമം
    അഴക്
    beauty


Entries from Datuk Database

പാകു(നാമം):: പാചകന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ secure, struggle, മിടുക്, പ്രമൂഗ്യ, പ്രതികര്‍ഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean