മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാകപ്പിഴ Edit
    പാകക്കേട്, പാകമല്ലാതിരിക്കല്‍, ക്രമക്കേട്
    immaturity, disharmony


Entries from Datuk Database

പാകപ്പിഴ(നാമം):: പാകത്തിലെ തെറ്റ്, ആഅദോഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cent, mow, panorama, പ്രാവാലികന്‍, പ്രാണിദ്യൂതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean