മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാകംവരിക Edit
    പാകപ്പെടുക
    become ripe


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ charisma, courtesan, ആവക, പ്രാദേശിക, ഫലവൃക്ഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean