മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാംസു Edit
നാമം
    പൊടി, അഴുക്ക്.
    Dust, Dirt.
Base: Sanskrit


പാംസു Edit
നാമം
    പാപം
    sin


പാംസു Edit
നാമം
    വളം, ചാണകം
    fertilizer, cowdung


പാംസു Edit
നാമം
    ഒരു തരം നെല്ല്, ഒരു തരം കര്‍പ്പൂരം


പാംസു Edit
നാമം
    പൊടിയുപ്പ്, പര്‍പ്പടകപ്പുല്ല്


പാംസു Edit
നാമം
    ഭൂസ്വത്ത്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവധാവിത, വിസ്രം, മോഷ്ടാവ്, മുക്തിമാര്‍ഗ്ഗം, രാട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean