മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പസ്ത്യന്‍ Edit
    മനുഷ്യന്‍, ഗുരു
    man, preceptor


Entries from Datuk Database

പസ്ത്യന്‍(നാമം):: മനുഷ്യന്‍ (വേദം)
പസ്ത്യന്‍(നാമം):: ഗുരു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ missile, അന്തരജ്ഞ, യുക്തിയുക്ത, വ്യുല്‍ക്രമം, വാഹ്ലീകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean