മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പശ്ചിമ Edit
വിശേഷണം
    പിന്നിലുള്ള, പടിഞ്ഞാറുള്ള
    coming behind, western


പശ്ചിമ Edit
നാമം
    പടിഞ്ഞാറെ ദിക്ക്
    western direction


Entries from Datuk Database

പശ്ചിമ2(നാമം):: പടിഞ്ഞാറെ ദിക്ക്
പശ്ചിമ2(നാമം):: പശ്ചിമപര്‍വതനിര
പശ്ചിമ1(വിശേഷണം):: പടിഞ്ഞാറുള്ള
പശ്ചിമ1(വിശേഷണം):: ഏറ്റവും പിറകിലുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bauble, ഫിലിപ്പോസ്, ഭൂശുണ്ഡി, വക്കല്‍, മുക്കുറ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean