മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പഴവന്‍ Edit
    വൃദ്ധന്‍, കാരണവര്‍
    old man, head of the family


Entries from Datuk Database

പഴവന്‍(നാമം):: കാരണവന്‍
പഴവന്‍(നാമം):: വൃദ്ധന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്തപ്പൂവ്, പിരിവള, പൂല്യം, കളവ്, കങ്കെട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean