മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പള്ളിയടക്കം Edit
നാമം
    രാജാവിന്റെ ശവസംസ്കാര കര്‍മ്മം
    cremation of a king


Entries from Datuk Database

പള്ളിയടക്കം(നാമം):: രാജാക്കന്മാരുടെ ശവസംസ്കാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവന്തിക, അംബുജബാണന്‍, ഇരിവേലി, യമരിപു, മുഖലാംഗലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean