മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പലവ Edit
നാമം
    പലത്, പലതരത്തിലുള്ളത്.
    Things of various kinds.


പ്ലവ Edit
നാമം
    പൊന്തികിടക്കുന്ന, നീന്തുന്ന.
    Floating, Swimming.


Entries from Datuk Database

പലവ(നാമം):: പലത്
പ്ലവ(നാമം):: ചാടുന്ന
പ്ലവ(നാമം):: പൊന്തിക്കിടക്കുന്ന
പ്ലവ(നാമം):: നീന്തുന്ന
പ്ലവ(നാമം):: പ്രഭവാദിസംവത്സരങ്ങളില്‍ അഞ്ചാമത്തേത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ centimetre, delegate, അരണ, അദ്ധ്യാത്മം, ഇല്ലിച്ചട്ടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean