മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പറ്റാന Edit
    താപ്പാന
    tame elephant


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caducous, suit, അക്ഷീലക്ഷീഭവിക്കുക, അജപ, അംഗാരകതൈലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean