മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പറമ്പര്‍ Edit
    തോല്‍വേലക്കാര്‍
    leather workers


Entries from Datuk Database

പറമ്പര്‍(നാമം):: ഒരു ജാതി, തോല്‍വേലക്കാര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ comedy, cuddle, അവീട്ടുവന്‍, അഗ്രതാംബുലം, അന്നമെന്നടയാള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean