മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പറട്ടുപറയുക Edit
    തെറിപറയുക
    use obscene language


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ butler, jezebel, lilac, അഞ്ജികന്‍, ഇരിപായുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean