മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പര്യേഷണം Edit
    പരിശോധന, അന്വേഷണം
    search, enquiry


പര്യേഷണം Edit
നാമം
    (ശ്രാദ്ധാദികാര്യങ്ങള്‍ക്ക് യോഗ്യന്മാരെ )അന്വേഷിക്കല്‍ ,ആരാധന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ maw, roster, അക്ഷിവിലാസം, ആവിക്കലം, ആന്തായം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean