മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരുഷം Edit
നാമം
    കഠിനവാക്ക്, കഠിനം
    harsh words, roughness


പരുഷം Edit
നാമം
    കോപം


Entries from Datuk Database

പരുഷം(നാമം):: കഠിനവാക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acrobat, withheld, ചൊരകുത്ത്, അവിവക്ഷിത, ആരബ്ധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean