മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരീക്ഷണകുതുകി Edit
നാമം
    പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതില്‍ താത്പര്യമുള്ളയാള്‍
    one who is interested in experiments


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ senior, അടിയിക്കലം, അണുകായുധം, മടചി, മൃജ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean