മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിസരന്‍ Edit
    ദേവന്‍
    God


Entries from Datuk Database

പരിസരന്‍(നാമം):: ദേവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ imminent, അവിവാദം, അശിഷ്ട, അനുയാജം, പവി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean