മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിസരണം Edit
    ചുറ്റിനടപ്പ്, അടുത്തുവരല്‍
    roaming about, approaching


Entries from Datuk Database

പരിസരണം(നാമം):: ചുറ്റിനടപ്പ്
പരിസരണം(നാമം):: അടുത്തുവരല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aria, jury, മര്‍മ്മരി, പോര്‍വ, പാലകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean