മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിശുദ്ധന്‍ Edit
    പരിശുദ്ധിയുള്ളവന്‍
    one who is pure


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adry, chalet, circumnavigation, glossary, അതിഗന്ധാലു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean