മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിവ് Edit
    സ്നേഹം, ദുഃഖം
    love, grief


പരിവ് Edit
നാമം
    സ്നേഹം


Entries from Datuk Database

പരിവ്(നാമം):: സ്നേഹം, താത്പര്യം
പരിവ്(നാമം):: ചരിവ്
പരിവ്(നാമം):: ദുഃഖം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഷ്ടകോണം, അമ്പറ, അനുദ്ധത, പോരുമ, സമുചിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean