മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിവര്‍ജ്ജ്യം Edit
നാമം
    ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്
    that which has to be abandoned
More details: കളിച്ചു വരുന്ന കുതിര, മദിച്ചുവരുന്ന ആ‍ന, കാമിച്ചുനടക്കുന്ന കാള, ദുഷ്ടനായ പണ്ഡിതന്‍ ഇവയാണ് പരിവര്‍ജ്ജ്യചതുഷ്ടയം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hit list, അമിതവിക്രമന്‍, വിദ്യാരംഭം, മ്ലേച്ഛം, eczema


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean