മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിവര്‍ജ്ജനം Edit
    ഉപേക്ഷിക്കല്‍, കൊല
    forsaking, slaughter


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഞ്ചലനാഗം, ആയണി, ബാലാവബോധന, മിക, അല്ലിത്താര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean