മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിരക്ഷ Edit
നാമം
    സംരക്ഷണം, പരിപാലനം, ആപത്തില്‍പ്പെടാതെ കാക്കല്‍
    protection


Entries from Datuk Database

പരിരക്ഷ(നാമം):: സമ്രക്ഷണം, ആപത്തില്‍പ്പെടാതെ കാക്കല്‍, നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bray, hydraulic, redound, മസൃണം, കാന്തിഭൃത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean