മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിഭോക്താവ് Edit
നാമം
    അന്യന്റെ വസ്തു ന്യായരഹിതമായി കൈവശപ്പെടുത്തി അനുഭവിക്കുന്നവന്‍
    an unlawful usurper of property


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hush, limousine, മണിത്തരി, ആചയനം, ചെന്താര്‍ബാണാരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean