മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിപന്ഥകന്‍ Edit
    ശത്രു, കവര്‍ച്ചക്കാരന്‍
    enemy, robber


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചിത്തരോഗം, ഒരുകാലത്ത്, മര്‍ത്ത്യന്‍, മതികെട്ടവന്‍, അഭ്യസൂയ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean