മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിണായം Edit
    ചൂതുപോര്‍
    gambling on bet


പരിണായം Edit
നാമം
    ചുറ്റിനടത്തിക്കല്‍


Entries from Datuk Database

പരിണായം(നാമം):: നയിക്കല്‍, ചുറ്റും നടത്തിക്കല്‍
പരിണായം(നാമം):: ചൂതുപോര്‍ (എണ്ണംനോക്കി ചൂതുവയ്ക്കല്‍)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ laity, അചിത്ത്, വിലം, കോഹലം, കാഷായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean