മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിക്ഷയം Edit
നാമം
    നാശം, നഷ്ടം
    destruction, loss


പരിക്ഷയം Edit
നാമം
    (കുതിരയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന) ഒരു രോഗം
Base: Sanskrit


പരിക്ഷയം Edit
നാമം
    നഷ്ടം


Entries from Datuk Database

പരിക്ഷയം(നാമം):: ക്ഷീണം, നാശം
പരിക്ഷയം(നാമം):: നഷ്ടം
പരിക്ഷയം(നാമം):: (കുതിരയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന) ഒരു രോഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അധമന്‍, മൂഷി, അംശുല, ആയുക്തന്‍, പര്യേഷണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean