മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരാന്നഭുക്ക് Edit
    അന്യന്റെ അന്നം ഭൂജിക്കുന്നവന്‍
    a parasite


Entries from Datuk Database

പരാന്നഭുക്ക്(നാമം):: അന്യന്‍റെ അന്നം ഭുജിക്കുന്നവന്‍, പരാന്നന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവിദാര്യ, മിഴുകുക, അളകം, പ്രാതഃകാലം, ദിഷ്ടതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean