മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരാധീനന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    അന്യനെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവന്‍
    a dependent person


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ calendar, erode, radix, അവരശൈലം, അവതംസിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean