മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പയിങ്ങ Edit
    ഉറയ്ക്കാത്ത ഇളംപാക്ക്
    tender arecanut


Entries from Datuk Database

പയിങ്ങ(നാമം):: ഉറയ്ക്കാത്ത ഇളം പാക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ personally, astraddle, axilla, ബൃഹല്‍കുക്ഷി, മടയ്ക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean