മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പന്നി Edit
    ഒരു മൃഗം
    pig


പന്നി Edit
    തടിമാടന്‍, പ്രയോജനമില്ലാത്തവന്‍
    fat person, useless fellow


Entries from Datuk Database

പന്നി(നാമം):: ഒരു മൃഗം
പന്നി(നാമം):: കൊള്ളരുതാത്തവന്‍, തടിമാടന്‍. (പ്ര.) പന്നിമൂക്കില്‍ കൂന്താണിയിടുക = നിഷ്പ്രയോജനമായ കാര്യം ചെയ്യുക. "പന്നി മൂത്താല്‍ കുന്നണയും" (പഴ.)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവഗാഹന്‍, അപഹൃതി, ബീജരൂഹം, മഹാപത്മന്‍, പ്രഥമാവിഭക്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean