മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പന്നഗവിഭൂഷണന്‍ Edit
    ശിവന്‍
    siva


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fast, gabble, mourn, അദ്ധ്യസ്ത, അനിഷ്കൃത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean