മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പന്തുവരാടി Edit
നാമം
    ഒരു രാഗം (പന്തുവരാളി)
    a tune


Entries from Datuk Database

പന്തുവരാടി(നാ. സംഗീ.):: ഒരു രാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brushy, irrevocable, sozzle, chamber pot, അസംഭിന്ന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean