മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പദികം Edit
    പാദാഗ്രം, കാലാള്‍പ്പട
    tip of a foot, infantry


Entries from Datuk Database

പദികം(നാമം):: പാദാഗ്രം
പദികം(നാമം):: കാലാള്‍പ്പട
പദികം(നാമം):: ഒരു വിഭാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cloy, hereof, plump, ഇഴക്കുക, ചുറ്റമ്പലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean